O nás - Materská škola Smolenice

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


O násNaša materská škola patrí pod Základnú školu v Smoleniciach. Nachádza sa v budove ZŠ, v samostatnej časti.
Máme 5 tried,
2 spálne, šatňu, 4 umyvárne, 4 miestnosti  s WC a izolačku.
Na stravovanie využívame jedáleň ZŠ.
Máme svoj dvor s preliezkami, pieskoviskami, hojdačkami a kĺzačkami. Využívame tiež telocvične ZŠ.Kapacita MŠ je 111 detí, rozdelených do piatich tried:
3  ročné deti
3 - 4 ročné deti
4 - 5 ročné deti
5 - 6 ročné deti
5 - 6 ročné deti

Sme MŠ s celodennou prevádzkou, v prípade požiadavky rodiča je možné prihlásiť dieťa len na poldennú prevádzku.
Stravovanie zabezpečuje kuchyňa ZŠ.Zamestnanci

Riaditeľka ZŠ s MŠ - PaedDr. Marcela Pechová
Zástupca pre MŠ - Dagmar Zbořilová


Kvalifikované učiteľky:
Zuzana Hirnerová
Zlata Vizváryová

Patrícia Široká
Mgr. Helena Hamerlíková

Bc. Adela Branišová
Mária Koleňáková

Diana Hlavatovičová
Dominika Petrovičová
Zuzana Nováková

Triedne pani učiteľky

trieda 3 ročných detí (CHROBÁĆIKY) -
Zlata Vizváryová, Patrícia Široká
trieda 3 - 4 ročných detí (MOTÝLIKY) - Zuzana Hirnerová
, Mária Koleňáková
trieda 4 - 5 ročných detí (ŹABKY) -
Zuzana Nováková, Dominika Petrovičová
trieda 5 - 6 ročných detí (VĆIELKY) -
 Bc. Adela Branišová, Mgr. Helena Hamerlíková
trieda 5 - 6 ročných detí ( MRAVČEK
Y) - Dagmar Zbořilová, Diana HlavatovičováPrevádzka

Naša materská škola je v prevádzke denne
od 6.00 hod - do 17.00 hod.

V čase školských jesenných, vianočných, polročných a veľkonočných prázdnin je MŠ v prevádzke podľa záujmu rodičov.

Cez jarné prázdniny je MŠ v prevádzke celý týždeň.

V čase letných prázdnin funguje prevádzka našej MŠ prvé 3 júlové týždne.
Zvyšok júla a celý august je MŠ zatvorená.

Nový školský rok začíname
4. septembra 2017Školské prázdniny 2017 - 2018

Jesenné prázdniny - 28.10.2017 - 01.11.2017
Vianočné prázdniny -
23.12.2017 - 07.01.2018
Polročné prázdniny - Zobraziť  02.02.2018
Jarné prázdniny - 03.03.2018 - 11.03.2018
Veľkonočné prázdniny - 29.03.2018 - 03.04.2018
Letné prázdniny - 30.06.2018 - 02.09.2018Poplatky

Základný poplatok:
Školné na každý mesiac za každé dieťa je
10 eur.

Poplatok treba zaplatiť do 10.dňa v danom mesiaci trvalým príkazom na účet ZŠ.
Číslo účtu ZŠ :
SK32 0900 0000 0050 3774 7098   VS01 + meno dieťaťa

Oslobodenie od platenia školného poplatku

Od platenia školného poplatku je oslobodené:
- dieťa, ktoré navštevuje MŠ posledný rok pred začatím povinnej školskej dochádzky
- dieťa, ktoré nenavštevuje MŠ najmenej 30 po sebe nasledujúcich dní zo zdravotného dôvodu,
čo musí rodič doložiť lekárskym potvrdením
- dieťa, ktoré má štátom nariadenú ústavnú výchovu
- ak bola prevádzka MŠ prerušená z iných dôvodov - epidémia, maľovanie a pod.

Ďalšie poplatky:

poplatok na pitný režim dieťaťa: 1 € za každý polrok
príspevok rodičov na rôzne podujatia detí: 1
9 € za každý polrok
Spolu:
20 € za každý polrok

Hygienické potreby na každý polrok:
1 balík toaletného papiera, 1 balík hygienických vreckoviek,
tekuté mydlo, 1 zubná pastaOrganizačné formy denného poriadku

6.00 hod - 8.00 hod
hry
a činnosti podľa výberu detí

8.00 hod - 9.00 hod
zdravotné cvičenie, ranné cvičenie, hygiena, desiata

9.00 hod - 10.00 hod
cielená vzdelávacia aktivita

10.00 hod - 12.00 hod
pobyt
detí vonku, hygiena, obed

12.00 hod - 14.00 hod
čítanie rozprávok, odpočinok

14.00 hod - 15.00 hod
telovýchovná chvíľka, hygiena, olovrant

15.00 hod - 17.00 hod
záujmové činnosti
(hry na školskom dvore,
vzdelávacie aktivity, kreslenie, grafomotorické cvičenia,
komunikácia s deťmi,
návšteva záujmových krúžkov)Jedáleň

Stravovanie našej MŠ zabezpečuje kuchyňa ZŠ.

Vedúca školskej jedálne: Estera Zimková
Tel. číslo: (033) 558 61 62
Č. účtu ŠJ :
SK47 0900 0000 0050 3774 7119  +  meno dieťaťa

Poplatok za stravu na deň: 1,19 € - desiata, obed, olovrant
Poplatok za stravu na mesiac: 25,30 €

Strava sa platí trvalým príkazom na horeuvedenom účte k 20 - temu v mesiaci - mesiac vopred
zúčtovanie a vyrovnanie poplatkov realizuje vedúca ŠJ v júli prevodom na účet rodiča.
Ak dieťa navštevuje MŠ iba v poldennej dochádzke, olovranty sa odpočítajú z uvedenej sumy.

Odhlásenie zo stravy:

Zo stravy treba dieťa odhlásiť deň vopred a to do 13.30 hod buď telefonicky alebo
do odhlasovacieho zošita v šatni MŠ.
V prípade ochorenia je možné dieťa odhlásiť v daný deň ráno do 7.
30 hod.

MŠ je zaradená v sieti škôl podporujúcich zdravie. Strava je výživovo hodnotná, doplnená ovocím,
šalátmi z čerstvej zeleniny, 1-krát do týždňa býva vegetariánske jedlo

Čas podávania stravy:

Desiata:
8.15 hod - 3 triedy 3 - 4 ročných detí
8.45 hod - 2 triedy 5 - 6 ročných detí

Obed:
11.15 hod - 3 triedy 3 - 4 ročných detí
11.45 hod - 2 triedy 5 - 6 ročných detí

Olovrant:
14.15 hod - 3 triedy 3 - 4 ročných detí
14.45 hod - 2 triedy 5 - 6 ročných detí

-


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky